Ga naar hoofdinhoud

VRAAG OVER EEN CONCREET PROBLEEM?
BEL 013-590 65 40

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GTO Protection.

Hoewel de informatie op de website van GTO Protection met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, geven we geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. GTO Protection behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. GTO Protection aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Meer informatie?

Ook voor een algemene vraag.

Back To Top